Yr Addewid Codi Arian

Beth yw'r Addewid Codi Arian?

Addewid Codi Arian y Bwrdd Safonau Codi Arian yw addewid a wneir gan aelodau'r Bwrdd Safonau Codi Arian i'r cyhoedd, yn ymrwymo i'r safonau ymarfer uchaf, ac yn sicrhau fod eu gweithgareddau i gyd yn agored a theg, yn onest a chyfreithiol. Drwy arwyddo i gynllun y Bwrdd Safonau Codi Arian byddwch yn cytuno i lynu wrth yr Addewid Codi Arian wrth godi arian.

Ein Haddewid Codi Arian

Rydym yn aelodau o gynllun hunan-reoleiddio y Bwrdd Safonau Codi Arian. Mae'r Bwrdd yn gweithio i sicrhau fod mudiadau sy'n codi arian gan y cyhoedd yn gwneud hynny yn onest ac yn gywir. Fel aelodau o'r cynllun, rydym yn dilyn Codau Ymarfer Codi Arian y Sefydliad Codi Arian ac yn cydymffurfio â'r prif egwyddorion sydd wedi'u hymgorffori yn y Codau ac yn yr Addewid hwn.

Rydym wedi ymrwymo i safonau uchel

Gwnawn bopeth a allwn i sicrhau fod codwyr arian, gwirfoddolwyr a chontractwyr codi arian sy'n gweithio gyda ni i godi arian yn cydymffurfio â'r codau ac â'r Addewid hwn.

Rydym yn cydymffurfio â'r gyfraith, yn cynnwys y deddfau sy'n ymwneud â diogelu data, iechyd a diogelwch a'r amgylchedd.

Rydym yn onest ac agored

Rydym yn dweud y gwir a ddim yn gor-ddweud.

Rydym yn gwneud popeth y dywedwn ein bod am ei wneud.

Rydym yn ateb pob cwestiwn rhesymol am ein gweithgareddau codi arian a'r costau. Gallwch gysylltu â ni, mynd i'n gwefan neu edrych ar ein Hadroddiad Blynyddol os ydych angen mwy o fanylion.

Rydym yn eglur

Rydym yn eglur ynghylch pwy ydym ni, beth a wnawn a sut y defnyddir eich rhodd.

Pan fo gennym gytundeb hyrwyddo â chwmni masnachol, rydym yn ei gwneud yn glir faint o bris y pryniant a dderbyniwn.

Rydym yn egluro'n glir sut gallwch gyfrannu rhodd a newid ymrwymiad rheolaidd.

Rydym yn barchus tuag at bawb

Rydym yn parchu hawliau, urddas a phreifatrwydd ein cefnogwyr a'n buddiolwyr.

Ni fyddwn yn rhoi pwysau gormodol arnoch i gyfrannu rhodd ac os nad ydych yn dymuno rhoi neu'n dymuno stopio rhoi, byddwn yn parchu'ch penderfyniad.

Os ydych chi'n dweud wrthym nad ydych am i ni gysylltu â chi mewn ffordd arbennig, ni fyddwn yn gwneud hynny.

Rydym yn deg a rhesymol

Rydym yn cymryd gofal i beidio â defnyddio unrhyw luniau neu eiriau sy'n achosi trallod na ellir ei gyfiawnhau.

Rydym yn cymryd gofal i beidio ag achosi niwsans neu darfu na ellir ei gyfiawnhau.

Rydym yn atebol

Os ydych yn anhapus ag unrhyw beth a wnaethom wrth godi arian, gallwch gysylltu â ni i wneud cwyn.

Mae gennym drefn gwyno, gallwch wneud cais i gael copi o hon. Os na allwn ddatrys eich cwyn, rydym yn derbyn awdurdod y Bwrdd Safonau Codi Arian i wneud dyfarniad terfynol.

Gwybod y diweddaraf