Cyfarfod Rhai o'n Gwirfoddolwyr

Mae dros 500 o bobl yn gwirfoddoli'n rheolaidd i Hosbisis Plant Hope House, yn rhoi o'u hasmer yn hael i helpu mewn amryw o ffyrdd yn ein hosbisis, siopau, grwpiau cyfeillion a digwyddiadau codi arian.

Cwrdd â'r tîm o Fanc Barclays

Roedd Ben McDermott a'i gydweithwyr eisiau gwirfoddoli am ddiwrnod a gwneud gwahaniaeth. Roedd gennym yr union beth mewn golwg - gardd dylwyth teg i'r plant!

Drwy gynllun arian cyfatebol Banc Barclays a rhaglen wirfoddoli, cytunodd y tîm i dalu am ac adeiladu groto hud yn narn coediog ein gardd. Er mwyn cael yr arian cyfatebol fe gynhalion nhw stondin gacennau yn eu swyddfeydd a chodi dros £300, a gafodd ei ddyblu gan Barclays i £600. Cyfrannodd y banc hefyd at y defnyddiau a rhoddodd tri o'u cyflenwyr £100 arall yr un.

Yn gweithio gyda'n Harweinydd Chwarae, Abi, daethant o hyd i'r defnyddiau i gyd a'u trefnu i'n cyrraedd ni yn barod erbyn y gwaith adeiladu mawr a ddigwyddodd ar 30 Gorffennaf, 2012.

Cwrdd â Rachel a John

Mae gwirfoddoli yn rhywbeth a ddechreuodd mewn oed cynnar i Rachel Cox, y mae ei brawd Simon yn ymweld â Hope House.

Ers y pum mlynedd ddiwethaf mae Rachel wedi bod yn helpu ei Nain a'i Thaid John a Mary Manford i redeg ein stondin tombola Hope House yng Gŵyl Werin flynyddol yr Amwythig, gan godi miloedd o bunnau. Dechreuodd Rachel, sydd yn y llun gyda'i thaid John, drwy gyfri darnau jig-so ond yr haf hwn hi oedd yn gyfrifol am osod y stondin ac ni allem fod wedi ymdopi hebddi!

Cwrdd â Steve

Rhoddodd gwirfoddolwr Codi Pontydd Steve Clare benwythnos o'i amser i helpu'n Tîm Cwnsela Ieuenctid i fynd â brodyr a chwiorydd plant sy'n defnyddio'n hosbisis am benwythnos coginio a gwersylla.

"I nifer o'r grŵp roedd hon yn sialens fawr gan nad oedden nhw wedi bod i ffordd o gartre o'r blaen," medd y trefnydd Helen Andrews.

"Defnyddiodd Steve, Peiriannydd Mecanyddol Siartredig sydd wedi cymryd rhan

mewn prosiectau ieuenctid ers nifer o flynyddoedd, ei sgiliau niferus i wneud yn siŵr fod pob person ifanc yn cymryd rhan ym mhob agwedd o'r gwersyll.

"Mae gwirfoddolwyr fel Steve yn ein galluogi i gynnig y profiadau hyn a rhoi cyfle i bobl ifanc gael hwyl a bod yn bobl ifanc!"

Gwybod y diweddaraf