Yn Ein Hospisis

 

Mae gennym nifer o wirfoddolwyr yn gweithio yn Hope House a Thŷ Gobaith. Maent yn helpu gyda lletygarwch, garddio ac yn achlysurol yn rhoi cymorth clerigol.

Caiff llawer o bobl eu denu i weithio yn yr hosbisis er mwyn cael profiad mewn gweithio gyda phlant ag anableddau ac rydym yn cynnig rhai swyddi Cymorth Gofal sy’n gofyn am brofiad neu gymwysterau arbennig – gweler cyfleoedd gwirfoddoli presennol am ragor o wybodaeth. Rydym yn gofyn i’n gwirfoddolwyr roi blwyddyn o leiaf i’r gwaith hwn fel bod pawb yn elwa o’r hyfforddiant a gewch ond gellir rhoi eich amser yn hyblyg.

Mae nifer o wirfoddolwyr, serch hynny, dim ond eisiau rhoi eu hamser a gwneud

gwahaniaeth, p’un i drwy chwynnu’r ardd, cadw tŷ neu osod y bwrdd amser bwyd, felly nid oes angen profiad i wneud y math hwn o waith.

Gwneud cais i wirfoddoli mewn gwaith hosbis - cyn i chi ddod yn wirfoddolwr

rydym yn mynd trwy broses recriwtio ofalus i wneud yn siŵr fod pethau'n iawn i chi a bod eich sgiliau yn addas ar gyfer y gwaith gwirfoddoli a ddewisoch. Mae pob gwirfoddolwr yn cael cyfweliad ac anfonir am eirda a gwiriad yr heddlu. Oherwydd natur y gwaith a wnawn, mae'n bwysig fod gwirfoddolwyr yn cael eu cyflwyno'n ofalus i weithio mewn amgylchedd hosbis.

Wedi i chi wneud cais am waith ac anfon eich Ffurflen Gais Gwirfoddolwr i mewn, byddwn yn cysylltu â chi i'ch gwahodd i gyfweliad anffurfiol lle byddwn yn sôn mwy am y gwaith sydd o ddiddordeb i chi, yn trafod eich sgiliau a phryd rydych ar gael ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Os ydych yn penderfynu bwrw ymlaen, byddwn yn cysylltu â'ch canolwyr ac yn gwneud cais i'r Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) ac yna, os yw popeth yn iawn, gallwch ddechrau!

Yn anffodus, oherwydd natur y gwaith a wnawn, nid ydym yn gallu cynnig profiad gwaith neu leoliadau tymor-byr yn yr hosbisis.

Gwybod y diweddaraf