Cronfeydd Teynged

Pan fo pobl yn colli rhywun annwyl, maent yn aml yn teimlo yr hoffent wneud rhywbeth arbennig i gofio amdanyn nhw a dathlu eu bywydau. Mae Cronfa Deyrnged Snowflake yn goffâd parhaol i rywun annwyl sydd hefyd yn ein helpu i wneud y mwyaf o fywydau byr a gwerthfawr plant sy'n derfynol wael.

Gellir sefydlu cronfa yn gyflym ac yn hawdd ac mae'n golygu y gall unrhyw un - teulu, ffrindiau neu gydweithwyr - wneud cyfraniad ym mha bynnag ffordd y dymunant, er enghraifft, cymryd rhan mewn her noddedig, cynnal bore coffi, neu gyfrannu rhodd ar ddyddiad pwysig er enghraifft pen-blwydd neu flwyddyn er cof.

Byddwch yn gallu gweld sut mae'ch cronfa deyrnged yn dod ymlaen ar unrhyw adeg. Bydd pob rhodd yn deyrnged i'r sawl y crëwyd y gronfa er anrhydedd iddynt, a bydd yn galluogi Hosbisis Plant Hope House i ddarparu gofal a chefnogaeth hanfodol i blant terfynol wael a'u teuluoedd, drwy ofal seibiant a therfynol yn ein dwy Hosbis ac yn y cartref, a chwnsela i'r teulu cyfan am gyn hired ag sydd ei angen.

Mae sefydlu Cronfa Deyrnged Snowflake yn hawdd a dim ond ychydig funudau sydd angen arnoch. Cliciwch ar y ddolen i lwytho Taflen Cronfa Deyrnged Snowflake a ffurflen gais neu cysylltwch â'n swyddfeydd codi arian a gallwn eu hanfon i chi. Unwaith i chi ddychwelyd y ffurflen, byddwn yn anfon pecyn Teyrnged arbennig atoch sy'n cynnwys cardiau cyhoeddiad a fydd yn eich galluogi i ddweud wrth eich ffrindiau a'ch teulu am y gronfa a sut mae cymryd rhan.

Tyfu'ch Cronfa Deyrnged Snowflake:

Rhoddion ar ddiwrnodau arbennig - Rydym yn deall y gall diwrnodau arbennig fel penblwyddi, Nadolig a blynyddoedd er cof fod yn arbennig o anodd i deulu a ffrindiau. Mae'ch Cronfa Deyrnged Snowflake yn rhoi cyfle i bawb gofio am rai annwyl dwy rannu atgofion, lluniau yn ogystal â chynnal cannwyll neu gyfrannu rhodd i ddathlu eu bywyd.
Gweithgaredd noddedig - Os yw meddwl am eich anwylyn yn eich ysbrydoli i wneud rhywbeth anarferol beth am gael eich noddi i gadw'n dawel, nofio neu fynd ar ddeiet, neu gymryd rhan mewn ras hwyl leol, Marathon Llundain, neu hyd yn oed ddringo mynydd! Mae'r posibiliadau'n ddi-ben-draw! Os ydych eisiau cwrdd â phobl debyg a chymryd rhan yn un o ddigwyddiadau Hosbisis Plant Hope House, er enghraifft Ras Santa, Dawns y Dynion Eira, Heriau Corfforaethol, abseilio neu sipseilio, yna ewch i'r wefan neu cysylltwch â: fundraising@hopehouse.org.uk i gael mwy o wybodaeth am beth sy'n digwydd yn agos i'ch cartref chi.

Cynnal digwyddiad - Sefydlodd Julia a Jeff Jones Helpwyr Harry wedi i'w mab Harry farw'n sydyn yn bedair a hanner oed ac maent wedi trefnu nifer o ddigwyddiadau er cof amdano. O ddiwrnod hwyl i dwrnamaint pêl-droed maent wedi canfod fod hynny wedi'u helpu i feddwl am Harry yn ystod y cyfnod anodd hwn. Gall digwyddiadau codi arian fod mor fach â bore coffi neu mor fawr â dawns fawreddog a bydd yr elw i gyd yn parhau i ddathlu bywyd eich un annwyl. Bydd y swyddfa codi arian yn falch o'ch helpu pa bynnag ddigwyddiad y dewiswch!

Sefydlu Archeb Sefydlog yn syth i'ch Cronfa Deyrnged Snowflake - Rydym yn dibynnu ar incwm rheolaidd i allu cynllunio ar gyfer y dyfodol a sicrhau y gallwn ddiwallu anghenion plant a theuluoedd am flynyddoedd i ddod. Drwy wneud taliadau rheolaidd, waeth pa mor fach, gallwch helpu i sicrhau y byddwn bob amser yma iddyn nhw.

Hysbysebwch eich cronfa drwy bostio'r ddolen ar Safleoedd Rhwydweithio Cymdeithasol megis Facebook neu Twitter. Os nad ydych ar y safleoedd hyn gallwn ni bostio'r ddolen ar eich rhan drwy dudalennau Hope House.

(copy 1)

Cronfa Deyrnged Snowflake Ar-lein

Mae mynd â'ch Cronfa Deyrnged Snowflake Ar-lein yn ffordd ardderchog i deulu a ffrindiau weld cynnydd y gronfa. Gallwch lwytho lluniau i fyny ac ysgrifennu atgofion am y person rydych yn ei anrhydeddu a gall unrhyw un lofnodi'r llyfr ymwelwyr, gadael negeseuon neu oleuo cannwyll. Gall unrhyw un helpu'r gronfa i dyfu gyda thudalen we ddiogel, a gall eich Cronfa Snowflake dderbyn rhoddion treth-effeithlon o bedwar ban byd, neu gall teulu a ffrindiau sefydlu eu tudalennau nawdd neu roddion eu hunain sy'n cyfrannu'n uniongyrchol at y gronfa.

I weld ein Cronfeydd Teyrnged presennol neu i sefydlu Cronfa newydd, cliciwch ar y ddolen ganlynol http://www.snowflakefunds.org.uk/

Gwybod y diweddaraf