Polisi Preifatrwydd - Cefnogwyr

Hosbisis Plant Hope House

Yn Hosbisis Plant Hope House, rydym wedi ymrwymo i ddiogelu a pharchu'ch preifatrwydd, felly mae'r polisi hwn yn esbonio pryd a pham yr ydym yn casglu gwybodaeth bersonol, sut yr ydym yn ei ddefnyddio, pryd a pham y gallwn ei rannu a sut rydym yn ei gadw'n ddiogel. Mae hefyd yn rhoi manylion eich hawliau mewn perthynas â'ch gwybodaeth bersonol. Bydd y polisi'n cael ei ddiweddaru o bryd i'w gilydd felly edrychwch ar y dudalen hon o dro i dro. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y polisi hwn neu'ch hawliau ynglŷn â'ch gwybodaeth bersonol, neu os hoffech ddiweddaru eich dewisiadau cyswllt, defnyddiwch y manylion cyswllt canlynol: -

Hosbisau Plant Tŷ Gobaith

Nant Lane, Morda

Croesoswallt, SY10 9BX

01691 671 671

fundraising@hopehouse.org.uk

Pwy ydym ni?

Mae Hosbisau Plant Hope House yn meddu ar ddwy hosbis i blant; Hope House yng Nghroesoswallt a Tŷ Gobaith yng Nghonwy, yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif elusen 1003859), a chwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif cwmni 2588103). Mae gennym ddau is-gwmni - Hope House (Trading) Ltd. a Hope House (Loteri) Cyf. Bydd y polisi hwn yn cyfeirio at 'Hope House' fel llawlen ar gyfer y tri chwmni cyfun.

Pa wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu?

Efallai y byddwn ni'n casglu eich enw, cyfeiriad, galwedigaeth, cyfeiriad e-bost, dyddiad geni, rhifau ffôn, manylion cyswllt brys neu fanylion banc neu gerdyn i sefydlu taliad sengl neu reolaidd.

Pa wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu?

Efallai y byddwn ni'n casglu eich enw, cyfeiriad, galwedigaeth, cyfeiriad e-bost, dyddiad geni, rhifau ffôn, manylion cyswllt brys neu fanylion banc neu gerdyn i sefydlu taliad sengl neu reolaidd.

Defnyddio ein gwefan

Wrth wneud taliad ar ein gwefan, caiff eich taliad ei gasglu gan brosesydd trydydd parti, sy'n arbenigo mewn prosesu trafodion ar-lein diogel. Wrth ymweld â'n gwefan, byddwn hefyd yn cofnodi eich cyfeiriad IP, a gwybodaeth am y tudalennau rydych chi'n eu defnyddio. Rydym yn defnyddio ffeiliau bach o'r enw cwcis i fonitro'r defnydd o'n gwefan, gan gynnwys niferoedd ymwelwyr a golygfeydd tudalennau. Am ragor o wybodaeth am ein polisi Cookie, ewch i www.hopehouse.org.uk/footer-menu/cookie-policy.html. Os byddwch chi'n ymweld ag un o'n tudalennau sy'n cynnwys cynnwys allanol (e.e. YouTube), efallai y cewch chi gwcis o'r gwefannau hyn; dylech wirio gwefannau trydydd parti hyn am ragor o wybodaeth am eu cwcis. Gallwch analluogi cwcis wrth ddefnyddio ein gwefan, er y gall effeithio ar rai o'r ymarferoldeb. Rydym yn defnyddio Google Analytics i ddeall sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan fel y gallwn ei wneud yn fwy effeithiol. Mae Google Analytics yn casglu gwybodaeth anhysbys am weithgarwch ar ein gwefan gan ddefnyddio cwcis.

Pam ydym ni'n casglu gwybodaeth bersonol?

Dim ond y lleiafswm o wybodaeth bersonol sydd ei hangen i gyflawni'r pwrpas y caiff ei gasglu. Efallai y byddwch yn penderfynu peidio â rhoi eich gwybodaeth i ni neu ofyn i ni roi'r gorau i brosesu eich gwybodaeth yn nes ymlaen, er y gallai hyn effeithio ar eich gallu i gymryd rhan mewn rhai o'r gweithgareddau a wneir gan Hope House. Gellir defnyddio gwybodaeth bersonol yr ydym yn ei gasglu oddi wrthych mewn sawl ffordd, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: -

• Ymateb i ymholiad a wnaethoch i Hope House drwy ffonio, testun, e-bost neu bost;

• Creu cofnod o rodd a wnaethoch neu brosesu rhodd rheolaidd;

• Cwblhau gorchymyn am rywbeth rydych chi wedi'i brynu o'n siop ar-lein;

• Adennill Cymorth Rhodd ar roddion gan Gyllid a Thollau EM;

• Eich cofrestru i gymryd rhan mewn gweithgaredd codi arian neu chwarae'r loteri;

• Anfon gwybodaeth i chi am yr elusen, ein gweithgareddau a'n digwyddiadau codi arian;

• Cyflawni ein rhwymedigaethau sy'n deillio o unrhyw gontractau a wneir gennych chi a ni;

• Prosesu ceisiadau mewn cystadleuaeth neu raffl;

• Chwilio am eich barn / sylwadau ar y gwasanaethau rydym yn eu darparu neu'r gweithgareddau a wnawn;

• Hysbysu chi am newidiadau i'n gwasanaethau, digwyddiadau neu weithgareddau;

Bydd Hope House dim ond yn prosesu eich data personol lle mae gennym sail gyfreithiol ar gyfer gwneud hynny fel y nodir gan ddeddfwriaeth gyfredol ar gyfer diogelu data a phreifatrwydd, sef: -

• Ble mae gennym eich caniatâd penodol (gweler isod)

• Er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol

• Wrth berfformio swyddogaethau swyddogol neu dasgau er budd y cyhoedd

• Os yw'n fuddiannol hanfodol ichi neu rywun arall

• I gyflawni gofynion cytundebol

• Pryd mae gwneud hynny yn ein buddiannau cyfreithlon (gweler isod)

Caniatâd

Mae caniatâd yn golygu cynnig cyfle go iawn i chi nodi a ydych am ganiatáu prosesu eich gwybodaeth bersonol ai peidio. Wrth brosesu eich gwybodaeth ar sail caniatâd, byddwn yn sicrhau eich bod yn gwbl ymwybodol o'r hyn rydych chi'n ei ganiatáu ac yn defnyddio'ch gwybodaeth yn unig at y diben hwnnw. Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg gan ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod. Rydym wedi penderfynu bod prosesu eich gwybodaeth bersonol ar sail caniatâd yn gyfreithlon a chyfreithlon pan: -

• Yn anfon cyfathrebiadau atoch trwy negeseuon e-bost neu neges destun SMS yn hyrwyddo gwaith Hope House a'r ffyrdd y gallwch ein cefnogi.

Buddiannau Cyfreithlon

 

Efallai y bydd Tŷ Gobaith yn ymgymryd â phrosesu data er mwyn ceisio ein buddiannau cyfreithlon, lle na fydd gwneud hynny yn torri eich hawliau neu'ch buddiannau fel pwnc y data. Er mwyn sicrhau bod hyn yn cael ei asesu'n gywir, rydym yn cynnal ymarfer cydbwyso i sicrhau nad yw ein prosesu yn effeithio'n andwyol arnoch chi. Yn achos y gweithgareddau prosesu data canlynol, rydym wedi penderfynu bod prosesu eich gwybodaeth at y dibenion hyn yn gyfreithlon a chyfreithlon: -

 

• Anfon cyfathrebu â chi drwy'r post am ein gwaith a'r ffyrdd y gallwch ein cefnogi;

• Eich cofrestru am ddigwyddiad codi arian lle rydych chi'n dymuno cymryd rhan ynddo;

• Prosesu unrhyw wybodaeth amdanoch a dderbyniwyd gan drydydd parti (ee JustGiving);

• Cynnal eich gwybodaeth ar ein cronfa ddata ddiogel i gofnodi eich cefnogaeth;

• Cofnodi eich manylion cyswllt i alluogi casgliadau / dosbarthiadau i gyfeiriadau a ddarperir gennych.

 

Mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol ar sail buddiannau cyfreithlon fel y manylir isod yn 'Hawl i wrthwynebu'.

 

 

Pwy ydym ni'n rhannu gwybodaeth bersonol?

Ni fydd Hope House yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd parti at ddibenion marchnata ac ni fydd yn gwerthu neu rentu'ch gwybodaeth i drydydd parti, ond o fewn y Hope House, mae data 'grŵp' yn cael ei werthu gan Hope House (Loteri) Cyf i'w rhiant-gwmni, Hosbisis Plant Hope House.

Darperir rhai o'r systemau a weithredir gan Hope House a / neu eu cefnogi gan ddarparwyr trydydd parti, gan gynnwys rheoli cronfa ddata a phrosesu taliadau mewn safleoedd anghysbell a gyrchir trwy'r rhyngrwyd. Rydym yn defnyddio cwmnïau allanol i gynorthwyo gyda gweithgareddau codi arian megis cynhyrchu llythyrau a phostio, recriwtio a rheoli loteri a dadansoddiadau data. Pan fo gwasanaethau'n cael eu darparu gan drydydd parti, gellir rhyddhau'ch gwybodaeth bersonol i'r prosesydd data trydydd parti o dan gytundeb a gytunwyd, a fydd yn bodloni gofynion y ddeddfwriaeth diogelu data, gan gynnwys pennu sut mae'r wybodaeth i'w drosglwyddo, wedi'i ddiogelu a'i ddinistrio , y diben (ion) y gellir ei ddefnyddio a sut y bydd y prosesydd yn cynorthwyo Hope House i sicrhau bod eich hawliau'n cael eu cyflawni.

Os ydych chi'n defnyddio'ch cerdyn credyd neu ddebyd i gyfranu i ni, prynu rhywbeth neu wneud archeb ar-lein, rydym yn trosglwyddo'ch manylion cerdyn credyd yn ddiogel i'n partner prosesu taliadau fel rhan o'r broses dalu yn unol â Safon y Diwydiant Cerdyn Talu. Mae gennym fanylion am hyd at 28 diwrnod ar gyfer gofynion cyfreithiol ar ôl hynny maent yn cael eu dileu neu eu dinistrio. Efallai y bydd Hope House yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda thrydydd parti y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd os bydd unrhyw rai o'r eithriadau a nodir yn y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yn cael eu bodloni. Yn achos proseswyr data yn UDA, dim ond y rhai a ardystiwyd o dan fframwaith Shield Preifatrwydd yr Unol Daleithiau sy'n ymwneud â chasglu, storio, trosglwyddo, defnyddio a phrosesu data personol eraill fydd yn cael eu defnyddio.

Sut ydyn ni'n diogelu gwybodaeth bersonol?

Rydym yn cymryd mesurau corfforol, electronig a rheolaethol priodol i sicrhau ein bod yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel, yn gywir ac yn gyfoes, ac mai dim ond cyhyd ag sy'n rhesymol ac angenrheidiol y byddwn yn ei gadw. Mae unrhyw gerdyn talu, manylion banc neu ddebyd uniongyrchol a dderbyniwn ar ein gwefan yn cael eu pasio'n ddiogel i'n darparwr prosesu taliadau yn unol â Safonau Diogelwch y Diwydiant Cerdyn Talu, ac mae'r holl drafodion ariannol ar-lein yn cael eu hamgryptio gan ddefnyddio SSL (Secure Sockets Layer).

Am ba hyd y byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol?

Rydym yn adolygu ein cyfnodau cadw ar gyfer gwybodaeth bersonol yn rheolaidd. Mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni ddal rhywfaint o wybodaeth i gyflawni ein rhwymedigaethau statudol (er enghraifft, casglu Cymorth Rhodd). Byddwn yn dal eich gwybodaeth bersonol ar ein systemau cyhyd ag sy'n angenrheidiol ar gyfer y diben gwreiddiol, neu cyn belled ag y nodir mewn unrhyw gontract perthnasol sydd gennych gyda ni.

Beth yw'ch hawliau chi ynglŷn â'ch gwybodaeth bersonol?

Yr hawl i gael gwybod

Mae gennych yr hawl i gael gwybod am gasglu a defnyddio'ch data personol gan Hosbisis Plant Hope House. Mae manylion y mathau o wybodaeth a gasglwn, y pwrpas y cesglir hwy, pwy rydyn ni'n rhannu'r wybodaeth a pha mor hir yr ydym yn ei chadw yn fanwl yn y polisi preifatrwydd hwn, a gaiff ei diweddaru o bryd i'w gilydd a bob tro ar gael trwy wefan Hope House.

Hawl mynediad

Gallwch gael copi o'r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi trwy gyflwyno'ch cais i'r manylion cyswllt uchod. Byddwn yn ateb o fewn mis i dderbyn eich cais oni bai fod rheswm cryf dros ymestyn yr amser ymateb hwn. Gallwn wrthod cais mewn rhai amgylchiadau, lle bydd ein cyfiawnhad yn cael ei gyfathrebu i chi.

Yr hawl i unioni

Mae gennych yr hawl i gael unrhyw wybodaeth bersonol anghywir y gallwn ei ddal amdanoch eu cywiro ac i ofyn am unrhyw wybodaeth anghyflawn gael ei gwblhau. Gallwch wneud eich cais gan ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod. Os byddwn yn derbyn y dylid cywiro'ch gwybodaeth, byddwn yn gwneud hynny o fewn mis. Mewn rhai amgylchiadau, gallwn wrthod cais os ydym o'r farn bod y cais yn ddi-sail neu'n ormodol ailadroddus.

Yr hawl i ddileu

Gallwch ofyn i'r wybodaeth a gawn amdanoch chi gael ei ddileu trwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion uchod a byddwn yn ymateb o fewn mis. Mae'r hawl i ddileu yn berthnasol os:

• nid oes angen eich gwybodaeth bellach arnom at y diben y cawsom ei gasglu ar ei gyfer;

• mae ein prosesu eich gwybodaeth yn seiliedig ar ganiatâd, a'ch bod yn tynnu'n ôl y caniatâd hwnnw;

• mae prosesu eich gwybodaeth yn seiliedig ar fuddiannau cyfreithlon, ac rydych chi'n gwrthwynebu'n llwyddiannus;

• rydych chi'n gwrthwynebu defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol;

• bod eich gwybodaeth wedi'i phrosesu'n anghyfreithlon;

• mae gennym rwymedigaeth gyfreithiol i ddileu eich gwybodaeth bersonol.

Mewn rhai amgylchiadau, gallwn wrthod cais am ddileu os ydym o'r farn bod y cais yn ddi-sail neu'n ormodol ailadroddus, neu os yw unrhyw un o ddarpariaethau penodol y ddeddfwriaeth bresennol ar gyfer diogelu data yn berthnasol. Os ydym wedi rhannu eich gwybodaeth bersonol gydag unrhyw drydydd parti a derbyn eich cais am ddileu, byddwn yn cysylltu â hwy yn unol â hynny fel y gallant ddileu eich gwybodaeth hefyd.

Yr hawl i gyfyngu prosesu

Gallwch wneud cais am wybodaeth sydd gennym amdanoch i gael eich atal (mewn geiriau eraill i'w storio ond heb eu defnyddio) o dan yr amgylchiadau canlynol: -

• eich bod wedi ymladd â chywirdeb y wybodaeth sydd gennym ac yr ydym yn ymchwilio iddo;

• bod eich gwybodaeth wedi'i brosesu'n anghyfreithlon ond rydych am ei gyfyngu, peidiwch â'i ddileu;

• rydych chi am i ni gadw eich gwybodaeth ar ôl i ni ei angen i gefnogi anghydfod cyfreithiol;

• rydych wedi gwrthwynebu inni brosesu eich gwybodaeth ac yr ydym yn ymchwilio iddo.

Gallwch wneud eich cais gan ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod a byddwn yn ymateb o fewn mis. Mewn rhai amgylchiadau, gallwn wrthod cais i gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth os ydym o'r farn bod y cais yn ddi-sail neu'n ormodol ailadroddus.

Hawl i symudadwyedd data

Mae'r hawl i gludadwy data yn rhoi'r hawl i chi dderbyn y wybodaeth bersonol a roesoch i ni mewn fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin ac yn ddarllenadwy. Mae hefyd yn rhoi'r hawl i chi ofyn i ni ei drosglwyddo'n uniongyrchol i reolwr arall. Mae hyn dim ond yn berthnasol i'r wybodaeth a storir yn electronig, a ddarperir yn uniongyrchol gennych chi a phroseswn yn seiliedig ar eich caniatâd.

Hawl i wrthwynebu

Mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol mewn rhai amgylchiadau. Mewn achos marchnata uniongyrchol, mae hwn yn hawl gyfiawn. Mewn amgylchiadau eraill, gallwn barhau â'r prosesu os oes rheswm cryf dros wneud hynny, neu os ydym o'r farn bod y cais yn ddi-sail neu'n ormodol ailadroddus. Gallwch wneud eich cais gan ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod a byddwn yn ymateb o fewn mis.

Hawliau'n ymwneud â phenderfyniadau a phroffilio awtomataidd

Nid yw Hope House yn cynnal unrhyw benderfyniadau awtomataidd na phrosesu / proffiliau awtomataidd.

Beth ddylech chi ei wneud os oes gennych gwyn?

Os oes gennych gwyn ynglŷn â phrosesu eich data personol gan Hope House, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio'r wybodaeth uchod. Mae deddfwriaeth Diogelu Data hefyd yn rhoi'r hawl i chi gyflwyno cwyn gydag awdurdod goruchwyliol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar www.ico.org.uk.

Mai 2018

Gwybod y diweddaraf