Amdanom Ni

Mae Hosbisis Plant Hope House – Hope House yng Nghroesoswallt a Tŷ Gobaith yng Nghonwy – yn darparu gofal a chefnogaeth i blant a phobl ifanc angeuol wael a’u teuluoedd o Ogledd a Chanolbarth Cymru, Sir Amwythig a Sir Gaer.

Cynnigir ystod eang o wasnaethau, gan gynnwys gofal seibiant a therfyn bywyd yn yr hosbis ac/neu oddi fewn i'r cartref, gyda chefnogaeth megis cwnsela, eiriolaeth a hyrwyddo hawliau plant, pobl ifanc a'u gofalwyr.

Croesawir plant, pobl ifanc a'u teluoedd i amgylchedd gartrefol, gyfeillgar, gyda'r plentyn neu berson ifanc fel canolbwynt. Mae'r gefnogaeth a gynnigir yn cynnwys gofal corfforol, seicolegol ac ysbrydol gan dîm yn cynnwys meddygon a nyrsus profiadol ynghyd ag eraill proffesiynnol ym myd gofal. Mae'n cefnogaeth ar gael 24 awr y diwrnod, 365 diwrnod y flwyddyn.

Mae'r gwasnaeth a gynnigir yn anffurfiol, ond proffesiynnol bob amser. Mae staff Hosbisis Plant Hope House yn parchu pob grwp a chrediadau diwylliannol ac ysbrydol yn ogystal a thrâs ethnig ac yn cymeryd camau i sicrhau fod y gofal ar gael ac yn foddhaol i bob un o ddefnyddwyr ein gwasanaeth, staff ac y gymuned ehangach. Rydym yn llwyr ymroddedig i realiti amrywiaeth ac yn dymuno cefnogi pob un sydd ein hangen, difater o ryw, cyfeiriadaeth rhywiol, anabledd, ddosbarth neu oed.

Cynnigir cefnogaeth galar i holl blant, pobl ifanc ac aelodau'r teulu ac eraill ynglwm a'r teulu. Mae hyn yn ôl dymuniad y teulu ac yn parhau am ba bynnag amser y bo ei angen. Darperir cefnogaeth galar a chwnsela hefyd i deuluoedd yn y gymuned ehangach sydd wedi colli plentyn/pherson ifanc drwy salwch neu drawma. Gellir darparu'r gefnogaeth yma i blant a phobl ifanc.