Cyn geni a Chefnogaeth Newydd-anedig

Rydym yn gallu cynnig cymorth i deuluoedd sydd â baban a anwyd ar ôl 24 wythnos beichiogrwydd sydd â chyflwr sy'n peryglu bywyd neu yn anffodus, sydd wedi marw. Gallwn hefyd gynnig cefnogaeth i deulu sydd wedi cael prognosis cyfyngu ar fywyd ar gyfer eu baban yn ystod y cyfnod cyn-geni. Mae ein nyrs brofiadol gyswllt newydd-anedig yn gweithio'n agos gyda'r unedau newyddenedigol a bydwreigiaeth o fewn talgylchoedd Hope House a Tŷ Gobaith.

Gall unrhyw un gyfeirio babi i Hosbisis Plant Hope House bod yn feddyg, aelod gofal iechyd proffesiynol arall neu deulu. Y cyfan yr ydym yn gofyn yw bod rhieni'r baban neu berson sydd â chyfrifoldeb rhiant yn cytuno i'r atgyfeiriad a'u bod yn ymwybodol o'n meini prawf.

I rai rhieni gall y dewis cywir fod i aros yn yr ysbyty, ar ôl adeiladu perthynas ac ymddiriedaeth gyda'r staff medrus iawn. Fodd bynnag, nid yw hyn yn cau allan cyfeiriad at Hope House neu Tŷ Gobaith gan ein bod yn gallu cynnig cefnogaeth i rieni a brodyr a chwiorydd mewn partneriaeth â'r staff newyddenedigol.

Gall y babi a'i deulu yn cael ei gefnogi yn y lleoliad mwyaf priodol iddynt , boed hynny o fewn eu cartrefi eu hunain, yn yr hosbis neu yn yr ysbyty. Bydd pob sefyllfa yn unigryw i bob teulu a byddwn yn ymdrechu i gefnogi eu dymuniadau yn unol â hynny . 

Gall atgyfeiriadau i Hope House neu Tŷ Gobaith gael ei gwneud drwy gysylltu â Tŷ Gobaith ar 01492 651900 Hope House ar 01691 671999.