Gofal Diwedd Bywyd

Mae'n gofal am blentyn neu berson ifanc ar ddiwedd eu bywyd yn cynnwys rheoli symptomau a rhoi cymorth ychwanegol i aelodau'r teulu a gofalwyr cyn, yn ystod ac wedi marwolaeth. Gwnawn bopeth yn ein gallu i ddiwallu anghenion a dymuniadau'r teulu cyfan yn ystod yr adeg hynod anodd yma. Mae gennym brofiad o siarad â theuluoedd am gynllunio gofal at ddiwedd bywyd a byddwn yn gweithio gyda'r gweithwyr proffesiynol eraill lle bynnag y bo modd, yn ôl dewis y teuluoedd unigol.

Mae'n Hystafelloedd Snowflake arbennig (gyda llofftydd oer pwrpasol) yn galluogi plant i aros yn yr hosbis wedi marwolaeth fel bod aelodau'r teulu'n cael cyfle i adael eu plentyn mewn amgylchedd diogel a chyfarwydd gydag amser i ffarwelio mewn awyrgylch anffurfiol a chefnogol.

Gall plant sydd wedi marw gartref neu yn yr ysbyty ddod i'r Ystafelloedd Snowflake hefyd, p'un ai eu bod wedi cael cysylltiad blaenorol â'r hosbis ai peidio; gall y teulu wedyn elwa ar yr ystod lawn o wasanaethau cefnogi.

Os yw teulu’n dymuno aros gartref wrth i’w plentyn ddod i ddiwedd ei oes, bydd ein Tîm Allgymorth yn gwneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau eu bod yn cael digon o gefnogaeth.

Am ragor o wybodaeth ewch i Cwnsela