Gofal Seibiant

Unwaith i deulu gael ei dderbyn, gallwn gynnig sicrwydd o seibiannau yn ystod y flwyddyn sy'n dod.

Mae'n gwasanaeth yn hyblyg ac mae nifer, a hyd, yr ymweliadau â Hope House neu Dŷ Gobaith yn dibynnu ar nifer o ffactorau, yn cynnwys iechyd presennol y plentyn neu'r person ifanc ac anghenion eu teulu. Ni chodir tâl ar deuluoedd am hyn.

Gallwn ofalu am blentyn tra bod aelodau eraill y teulu yn cael seibiant haeddiannol neu weithio ochr yn ochr â'r teulu i helpu â bywyd bob dydd. Gall y gefnogaeth hon gynnwys gofal nyrsio medrus yng nghartref y teulu hefyd.

Mae'r gofal yn Hope House a Thŷ Gobaith wedi'i ganoli o amgylch y teulu ym mhob ffordd. Mae effaith edrych ar ôl plentyn/person ifanc sy'n derfynol wael yn bellgyrhaeddol i'r teulu cyfan. Rydym yn ceisio gweithio mewn partneriaeth â holl aelodau'r teulu a'u grymuso i gymryd rheolaeth dros wneud penderfyniadau ac unrhyw ddewisiadau sydd ar gael iddynt.

Aros yn Hope House neu Dŷ Gobaith

Gwahoddir pob teulu i aros yn yr hosbisis gyda'u plentyn sâl a gallant wneud cymaint, neu gyn lleied o'r gwaith gofalu ag y dymunant. I lawer o rieni gall dysgu ymddiried gofal eu plentyn i eraill fod yn anodd iawn ac mae'r Tîm Gofal yn parchu hyn ac yn eu galluogi i addasu'n raddol i gamu'n ôl fel y gallant gael seibiant haeddiannol neu fwynhau bod gyda'u plentyn i wneud y pethau "hwyl" y mae cynifer ohonom yn eu cymryd yn ganiataol. Mae croeso i frodyr a chwiorydd, nain a taid, modryb, ewythr a ffrindiau agos. Cânt eu hannog i wneud eu hunain yn gartrefol, ymlacio, ymuno mewn gweithgareddau neu dreulio amser yn siarad ag aelodau'r tîm am unrhyw ofnau a phryderon a all fod ganddynt.

Mae rhai teuluoedd yn dewis gadael eu plentyn sâl yn Hope House neu Dŷ Gobaith tra'u bod nhw'n mynd i ffwrdd i gael seibiant neu dreulio amser gyda brodyr a chwiorydd iach. Gellir gwneud trefniadau i ffrindiau neu aelodau eraill o'r teulu fynd i weld y plentyn/person ifanc tra'u bod nhw'n aros yn Hope House a gall y teuluoedd gysylltu â ni unrhyw adeg. Gall plant hŷn a phobl ifanc ddewis aros gyda ffrind neu aelod arbennig o'r teulu.

http://www.bing.com/translatorGofal Seibiant

Original

Caiff teuluoedd sy'n dewis aros yn Hope House neu Dŷ Gobaith ystafell gerllaw eu plant. Mae pob llofft yn en suite ac addaswyd rhai ar gyfer aelodau o'r teulu ag anabledd. Mae lolfa fechan breifat i rieni ar gael.

Bydd y Tîm Gofal yn cadw cysylltiad â'r teuluoedd rhwng ymweliadau ac yn anfon cardiau pen-blwydd ayb i frodyr a chwiorydd ac i'r plentyn/person ifanc sâl. Gwneir pob ymdrech i sicrhau fod teuluoedd yn ymwybodol fod cymorth ar gael iddynt, 365 diwrnod y flwyddyn, 24 awr y dydd.

Mae'r Tîm Gofal yn cynnwys amrywiaeth o weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol i hwyluso dull amlddisgyblaethol a galluogi gofal gwir holistig. Meddyg Teulu lleol yw'r Swyddog Meddygol sydd â chymwysterau ychwanegol mewn meddygaeth liniarol. Mae Cefnogi Brodyr a Chwiorydd yn gweithio gyda brodyr a chwiorydd yn Hope House a Thŷ Gobaith ac yn y cartref.