Gwaith Cymdeithasol

Mae'r Tîm Gofal Cymdeithasol yn cynnig eiriolaeth, arweiniad a chymorth i'r plant, y bobl ifanc a'r teuluoedd sy'n defnyddio Hope House a Thŷ Gobaith.

Gallant hefyd gynnig cyngor ariannol, helpu gyda cheisiadau addasu tai a chefnogaeth i bontio i'r gwasanaethau oedolion.

Dyma dair enghraifft o sut y gallodd y tîm gwaith cymdeithasol helpu:

Mae Jacob yn 19 ac mae ganddo gyflwr sy'n cyfyngu ar fywyd. Mae'n byw'n annibynnol mewn tai â chymorth ond roedd yn poeni y byddai'r amodau a'r gefnogaeth y cytunwyd arnynt yn wreiddiol yn cael eu newid gan yr awdurdod lleol. Gan fod gweithwyr cymdeithasol Hope House yn annibynnol ar unrhyw awdurdod lleol, gallai drafod y problemau'n llawn gyda ni ac roedd yn teimlo ei fod yn cael ei gefnogi ac yn cael eiriolaeth pobl broffesiynol a phrofiadol a oedd yn ei adnabod ef a'i anghenion yn dda, ond a oedd yn gwbl ar wahân i'r sefydliad yr oedd am ei herio. Buom yn ei gefnogi i sicrhau fod ei farn a'i bryderon yn cael eu clywed a'u cymryd o ddifrif fel ei fod yn teimlo'n ddiogel, ei fod yn cael clust ac yn cael ei rymuso.

Roedd teulu Isabella eisiau trefnu gwyliau i'r teulu cyfan ond yn ei chael yn anodd dod o hyd i le gwyliau a allai fodloni anghenion y teulu ac Isabella a oedd yn anabl iawn. Roeddent eisiau cael gwyliau olaf fel teulu cyn i Isabella fynd yn rhy wael, ond roedd hi'n anodd arnynt yn ariannol hefyd gan fod y ddau riant wedi rhoi'r gorau i weithio er mwyn gofalu amdani'n iawn. Helpodd y tîm gwaith cymdeithasol y teulu i gael gafael ar lety pwrpasol, yn cynnwys gwely arbennig a hoist symudol, a'u helpu i ddod o hyd i gyllid gan elusennau eraill i dalu am y gwyliau arbennig olaf hyn.

Mae brawd Justin yn cael ffitiau na ellir mo'u rheoli felly gall ei ymddygiad fod yn heriol iawn. Mae Justin yn gwylltio oherwydd bod ei frawd yn aml yn torri'i deganau, ac yn ei daro, ac nid yw'n gallu chwarae i dîm pêl-droed yr ysgol gan na all gyrraedd y gemau oherwydd bod ei frawd yn aml yn sâl neu yn yr ysbyty. Bu Justin mewn trafferth yn yr ysgol lle'r oedd yn flin iawn, yn taro'r plant eraill ac yn gweiddi ar yr athrawon. Gofynnodd rhieni Justin i'r tîm gwaith cymdeithasol siarad â phennaeth blwyddyn Justin i egluro pa mor anodd yr oedd bywyd iddo, ac i fynd i gyfarfodydd yn yr ysgol i gynllunio ar gyfer cefnogi Justin yn y dyfodol. Byddai hyn yn cynnwys sesiynau gyda gweithwyr brodyr a chwiorydd Hope House, yn ogystal ag amser allan yn yr ysgol a chyfarfodydd rheolaidd gyda'r pennaeth blwyddyn i drafod pryderon a rhwystredigaethau Justin am ei frawd. Helpodd hyn Justin i deimlo'i fod yr un mor bwysig â'i frawd, lleihaodd ei dymer a gwellodd ei ymddygiad.