Meini Prawf

Gall unrhyw un gyfeirio plentyn at Hosbisis Plant Hope House p'un ai eu bod yn feddyg, gweithiwr gofal iechyd proffesiynol arall neu aelod o'r teulu. Y cyfan a ofynnwn yw bod rhieni'r plentyn neu'r sawl sydd â chyfrifoldeb rhiant yn cytuno â'r cyfeiriad a'u bod yn ymwybodol o'n meini prawf.

Cynnigir cefnogaeth galar i holl blant, pobl ifanc ac aelodau'r teulu ac eraill ynglwm a'r teulu. Mae hyn yn ôl dymuniad y teulu ac yn parhau am ba bynnag amser y bo ei angen. Darperir cefnogaeth galar a chwnsela hefyd i deuluoedd yn y gymuned ehangach sydd wedi colli plentyn/pherson ifanc drwy salwch neu drawma. Gellir darparu'r gefnogaeth yma i blant a phobl ifanc.

Mae'r panel yn cynnwys swyddog meddygol yr hosbis, uwch nyrsys a staff gwaith cymdeithasol sy'n penderfynu a dderbynnir cyfeiriad ai peidio. Mae angen iddynt weld, ym marn y bobl feddygol, na ddisgwylir i'r plentyn neu berson ifanc fyw y tu hwnt i oedolyn cynnar (25 mlynedd).

Rydym yn gofalu am fabanod, plant, pobl ifanc ac oedolion ifanc sydd ag amryw o gyflyrau.

Grŵp 1 - Cyflyrau sy'n bygwth bywyd lle y gall triniaeth fod yn ymarferol ond gall fethu, lle y gall fod angen mynediad at wasanaethau gofal lliniarol pan fo triniaeth yn methu. NI chynhwysir plant sydd mewn ysbaid hirdymor neu sydd wedi cael triniaeth lwyddiannus. (Enghreifftiau: canser, organau'n methu'n anwrthdroadwy - y galon, arennau, iau).

Grŵp 2 - Cyflyrau lle mae marwolaeth gynamserol yn anochel, lle y gall fod cyfnodau hir o driniaeth ddwys a anelwyd at ymestyn bywyd a chaniatáu cymryd rhan mewn gweithgareddau arferol. (Enghreifftiau: ffibrosis cystig).

Grŵp 3 - Cyflyrau cynyddol heb opsiynau triniaeth iachaol, ble mae triniaeth lliniarol ecsgliwsif yn aml yn ymestyn dros nifer o flynyddoedd. (Enghreifftiau: Clefyd Batten, Mucopolysaccharidoses, Nychdod Cyhyrol).

Grŵp 4 – Clefydau anghildroadwy ond heb fod yn flaengar sy'n achosi anabledd difrifol a all arwain at dueddiad o gymhlethdodau iechyd a thebygolrwydd o farwolaeth gynamserol. (Enghreifftiau: anableddau difrifol parlys yr ymennydd, anableddau lluosog, er enghraifft yn dilyn anafiadau I’r ymennydd neu linyn y cefn).