Nyrsio Cartref

Mae gan Hope House a Thŷ Gobaith nyrsys plant profiadol sy'n darparu gofal nyrsio yng nghartref y teulu. Eu nod yw cynnig cymorth a chefnogaeth yn y cartref pan mae'r teulu ei angen fwyaf. Yn aml bydd hyn mewn argyfwng neu pan fo'r plentyn/person ifanc yn mynd yn wael iawn.

Gall y Nyrsys Allgymorth roi gofal nyrsio ymarferol am sawl awr neu am ddiwrnod neu noson gyfan ar y tro. Cynigir cefnogaeth hefyd os yw plentyn/person ifanc yn yr ysbyty am gyfnod hir. Gall y nyrs aros gyda'r plentyn/person ifanc ar y ward/uned, sy'n caniatáu i'r rhieni dreulio rhywfaint o amser i ffwrdd o awyrgylch yr ysbyty. Gall Cynorthwywyr Gofal profiadol gynnig cefnogaeth ychwanegol i deuluoedd fel rhan o'r gwasanaeth estyn allan.

Os yw'r teulu'n dewis aros gartref yn ystod cyfnod diwedd bywyd salwch, yna mewn cydweithrediad â'r gweithwyr proffesiynol eraill, gan y Tîm Allgymorth eu helpu i wireddu eu dymuniadau.

Mae gan unrhyw deulu a dderbynnir i gael cefnogaeth Hope House fynediad at y gwasanaeth allgymorth a bydd ceisiadau am help yn cael eu cymryd gan unrhyw un sydd â rhan yn eu gofal.