Oedolion Ifanc

Pan ddaw hi'n amlwg fod iechyd person ifanc yn dirywio a theimlir mai Hosbisis Plant Hope House yw'r mudiad gorau i gynnig gofal iddynt, gallwn barhau i gefnogi'r person ifanc hyd at 25 mlwydd oed.

Ystyrir pob achos yn unigol ac os na ddisgwylir i'r person ifanc fyw y tu hwnt i 25 oed, yna byddwn yn parhau â'u gofal os ydynt yn dymuno hynny. Os oes disgwyliad oes hirach gan yr oedolyn ifanc, byddwn yn gweithio gyda'r teulu a'r gwasanaethau oedolion lleol i helpu i adnabod y gwasanaethau priodol ar gyfer y dyfodol ac i sicrhau bod y teulu'n cael cefnogaeth yn ystod y cyfnod pontio. Mewn rhai amgylchiadau gall fod raid i ni dynnu'n gwasanaeth i ffwrdd yn raddol os nad yw'n hamgylchedd plentyn-gyfeiriedig yn addas mwyach i'r oedolyn ifanc dan sylw.

Mae gan bob un o'n hosbisis lolfeydd i bobl ifanc sydd â theledu sgrin fflat, cyfrifiaduron a digon o DVDs, CDs a gemau. Mae'r Gwasanaeth Nyrsio Allgymorth yn ymestyn i oedolion ifanc ac mae Grŵp Oedolion Ifanc sy'n cynnwys staff perthnasol a phobl ifanc yn hybu anghenion oedolion ifanc ac yn awgrymu syniadau i sicrhau fod y gwasanaeth yn ystyried eu barn.

Grŵp Oedolion Ifanc

Rydym yn cynnal Grŵp Oedolion Ifanc sy’n cynnwys staff Gofal a phobl ifanc sy'n cyfarfod bob chwarter i hyrwyddo anghenion oedolion ifanc ac awgrymu syniadau er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn cymryd eu safbwyntiau i ystyriaeth ac mae ganddynt weithgareddau sy'n darparu ar gyfer eu grŵp oedran. Os hoffai unrhyw oedolyn ifanc sy'n defnyddio ein gwasanaethau ddod yn rhan o’r grŵp hwn neu sydd ag unrhyw awgrymiadau, cysylltwch â Helen Wilson ar 01691 671999 neu e-bostiwch care@hopehouse.org.uk