Therapïau

Cyflogir ffisiotherapyddion profiadol yn Hope House a Thŷ Gobaith. Mean nhw'n darparu cymorth arbenigol i'r plant a'r bobl ifanc ac yn rhoi cyngor ar symud a thrafod, osgo ac offer. Byddant yn cysylltu â ffisiotherapydd y plentyn ei hun pan yn briodol ac yn helpu'r Tîm Gofal i barhau â'r rhaglenni triniaeth a sefydlwyd ar gyfer y plentyn yn y gymuned.

Yn Hope House mae gennym bwll therapi dŷr hefyd, ynghyd â goleuadau lliwgar a cherddoriaeth, ac fe'i defnyddir ar gyfer ffisiotherapi ac i gael hwyl. Yn aml gall aelodau o'r teulu ymuno, gan wneud hwn yn weithgaredd pleserus i bawb.

Gall y plant sy'n aros yn Nhŷ Gobaith gael hydrotherapi mewn canolfan leol. Darperir cludiant ac mae ffisiotherapydd a staff priodol eraill yn mynd yno gyda'r plant a'r bobl ifanc.

Therapi Cerdd

Mae therapi cerdd yn golygu defnyddio elfennau cerddoriaeth - rhythm, alw, harmoni ayb - i hybu lles corfforol, gwybyddol, emosiynol a chymdeithasol.

Yn Hope House a Thŷ Gobaith mae gennym Therapyddion Cerdd pwrpasol sy'n gweithio gyda'r plant, y teuluoedd a'r staff.

Mae gennym i gyd allu cynhenid i ymateb i gerddoriaeth, ac fel arfer nid yw anabledd neu salwch yn effeithio ar hwn. Gall cerddoriaeth helpu plant gyda chydsymud a rheoli aelodau'r corff, a gall eu hannog i gyfathrebu drwy synau lleisiol. Gall helpu i ysgogi neu ymlacio plant ac fe'i defnyddir i reoli poen.

Gall cerddoriaeth hefyd fynegi'r hyn na ellir ei ddweud mewn geiriau - i blentyn nad yw'n gallu defnyddio iaith gall fod yn ffordd hanfodol o gyfathrebu. Wrth chwarae cerddoriaeth gall plant archwilio'u teimladau yn ddyfnach a gwella'u hyder.