Athroniaeth Gofal

Mae Hosbisau Plant Hope House yn darparu gofal a chefnogaeth i fabanod, plant, pobl ifanc ag oedolion ifanc byr eu hoes a’u teuluoedd.

Yn yr hosbis bydd plant, pobl ifanc ac aelodau teulu yn cael eu croesawu i amgylchedd cyfeillgar a chartrefol gyda’r  babi, plentyn, person ifanc neu’r oedolyn ifanc yn ganolog.  Mae’r plant a phobl ifanc yn cael eu trin gyda pharch ag urddas; gyda dewis ag annibyniaeth yn cael eu hybu.  Mae’r gefnogaeth a gynigir yn cynnwys cefnogaeth gorfforol, seicolegol, emosiynol a gofal ysbrydol gan dîm profiadol sy’n cynnwys doctoriaid, nyrsys a gofalwyr proffesiynol eraill.  Mae cefnogaeth ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Cynigir gwasanaethau amrywiol. Mae'r amrywiaeth yn cynnwys gofal seibiant a therfynol, cefnogaeth fel cynghori, eiriolaeth a hyrwyddo hawliau plant, pobl ifanc a gofalwyr. Ceir cefnogaeth yn yr hosbisau, o fewn cartref y teulu neu yn yr ysbyty.

Cynigir cefnogaeth mewn profedigaeth a chynghori i blant, pobl ifanc, oedolion ifanc, aelodau teulu ac eraill sydd ynghlwm â'r teulu. Mae hyn yn ddibynnol ar ddymuniadau'r teulu ac yn parhau tra maent ei angen. Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth mewn profedigaeth a chyngor i deuluoedd allan yn y gymdeithas sydd wedi colli plentyn mewn unrhyw amgylchiadau. Gellir rhoi'r gefnogaeth yma hefyd i blant a phobl ifanc sydd wedi bod trwy'r profiad o farwolaeth rhywun agos iddynt mewn amgylchiadau trawmatig.

Gwasanaeth anffurfiol a gynigir, ond wastad yn broffesiynol. Fe'i gefnogir gyda gwaith hanfodol staff arlwyo, cynnal a chadw, cadw tŷ, busnes a gweinyddol. Mae tîm codi arian yr hosbisau, ynghyd â'n siopau a llawer o wirfoddolwyr, yn sicrhau fod gofal cyson ac o'r safon uchaf yn cael ei gynnal. Mae'r staff i gyd yn cefnogi ein Hathroniaeth Gofal yn yr holl waith a wneir ganddynt.

Mae staff Hosbisau Plant Hope House yn parchu credoau a chefndiroedd diwylliannol ag ysbrydol yr holl grwpiau ethnig ac yn cymryd camau i sicrhau fod gofal cyraeddadwy a derbyniol ar gael i'r holl ddefnyddwyr, staff ar gymdeithas yn eang. Rydym yn hollol ymroddedig i'r realiti o amrywiaeth ac yn dymuno cefnogi pawb sydd ein hangen, beth bynnag eu rhyw, tueddfryd rhywiol, anabledd, dosbarth neu oedran.