Datganiad Amcanion

PRIF NODAU AC AMCANION

Mae Hosbisis Plant Hope House yn elsuen gofrestredig yn cynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i blant/pobl ifanc angeuol wael a chyfyng bywyd a'u teuluoedd. Mae'r sefydliad yn rhedeg 2 hosbis, Hope House yng Nghroesoswallt a Tŷ Gobaith yng Nghonwy. Mae'r gwasanaethau'n rhad ac am ddim i'r holl deuluoedd.

Amcanion y Sefydliad yw:-

- creu amgylchedd cartrefol a chroesawgar ble y bydd plant/pobl ifanc gyda chyflyrau cyfyng bywyd neu fygythiad bywydol a'u teuluoedd yn teimlo'n gyfforddus a thawel;

- darparu gofal corfforol, emosiynol, cymdeithasol ac hamddenol i gefnogi plant/pobl ifanc a'u teuluoedd o Ogledd a Chanolbarth Cymru, Sir Amwythig a Sir Gaer;

- gweithio'n hyblyg ochr yn ochr ac aelodau'r teulu, eu cefnogi yn y modd y maent yn benderfynnu arno unai yn yr hosbis neu oddi fewn i'w cartref eu hunain;

- cynnal perthynas gref gyda'r rhwydwaith angenrheidiol ac darparwyr gofal iechyd a chymdeithasol yn yr ardal fel y bydd teuluoedd yn profi gwasanaeth di-dor sy'n hyblyg, ymatebol ac wedi'w gydlynu;

- parchu pob grwp a chrediadau diwylliannol ac ysbrydol yn ogystal a thras ethnig ac yn cymeryd camau i sicrhau fod y gofal ar gael ac yn foddhaol i bob un o ddefnyddiwyr ein gwasanaeth, staff ac y gymuned ehangach;

- darparu prawf yn seiliedig ar ofal yn defnyddio tîm aml-fedrus sydd âg mynediad i gyfleodd hyfforddi a datblygiad;

- sicrhau pan wedi'w derbyn, fe fydd teulu'n gael cefnogaeth drwy gydol bywyd y plentyn/person ifanc; yn ystod y cyfnod angeuol o salwch ac yn dilyn eu marwolaeth, am ba bynnag amser y bo galw am y gefnogaeth;

- darparu cwnsela a chefnogaeth galar i deuluoedd yn y gymuned ehangach sydd wedi'w effeithio a cholli plentyn ac i blant a phobl ifanc sydd wedi profi galar drwy amgylchiadau trawmatig;

- cynnal strategaeth codi arian cadarn a rheoli ariannol sy'n ddiogel i sicrhau cysondeb a chyflwyno gwasanaeth gost-effeithiol a datblygiad y gwasanaeth;

- gweithio gyda Together for Short Lives a chyrff perthnasol eraill i godi proffil ac athroniaeth sefydliad hosbis plant genedlaethol.

Am ein Datganiad Amcanion Hosbisis Plant Hope House gyflawn, cliciwch ar y linc isod:

Statment o Bwrpas - Hope House

Statment o Bwrpas - Tŷ Gobaith - Mae’r fersiwn ddiweddara yn y broses o gael ei chyfieithu