Dolenni Defnyddiol

Batten Disease Family Association
Ffurfiwyd yn 1998 i gynnig cymorth a chyngor i deuluoedd/gofalwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd mewn cysylltiad â phlentyn â Chlefyd Batten.
www.bdfa-uk.org.uk

Bliss
Elusen babanod gofal arbennig sy'n cynnig gofal a chefnogaeth i fabanod cyn pryd a sâl ar draws y DU.
www.bliss.org.uk

British Association for Counselling and Psychotherapy
Gall BACP roi cyngor ar amrywiaeth o wasanaethau i helpu i gwrdd ag anghenion unrhyw un sy'n chwilio am wybodaeth am gwnsela a seicotherapi.
www.bacp.co.uk

British Heart Foundation
Ffynhonnell cymorth a chyngor i gyflyrau sy'n gysylltiedig â'r galon.
www.bhf.org.uk

Child Bereavement Charity
Adnoddau a gwybodaeth i deuluoedd sydd mewn profedigaeth.
www.childbereavement.org.uk

CLIC Sargent
Cymorth ymarferol, adnoddau meddygol ac ymchwil i ganser mewn plant a phobl ifanc.
www.clicsargent.org.uk

Contact-a-Family
Cefnogaeth a gwybodaeth i deuluoedd sy'n gofalu am blentyn gydag unrhyw anabledd neu angen arbennig. Llawer o wybodaeth am anhwylderau prin a grwpiau wedi'u trefnu i rieni gefnogi ei gilydd.
www.cafamily.org.uk

Ni Direct - Caring for Someone
Ffynhonnell o wybodaeth bellach am wasanaethau cyhoeddus a chanllawiau i bobl sydd â chyfrifoldebau gofalu.
http://www.nidirect.gov.uk/caring-for-someone

Help the Hospices
Y brif elusen sy'n cefnogi gofal hosbis drwy'r DU.
www.helpthehospices.org.uk

KidsHealth
Dyma'r wefan sy'n cael y mwyaf o ymwelwyr i gael gwybodaeth am iechyd, ymddygiad a datblygiad o gyn genedigaeth i flynyddoedd blaenlencyndod.
www.kidshealth.org

Lifelites
Drwy gyfrwng technoleg ac adloniant uwch-dechnoleg, Lifelites yw'r unig elusen blant sy'n ceisio rhoi i blant mewn hosbisis y cyfle i dreulio amser gwerth chweil gyda'u teuluoedd, y gallu i gadw mewn cysylltiad â'u hysgol a'u ffrindiau, ac yn syml, i fwynhau eu hunain.
www.lifelites.org

Make-A-Wish Foundation UK
Mae'r Sefydliad hwn yn gwireddu dymuniadau hud i blant a phobl ifanc sy'n ymladd clefydau sy'n bygwth bywyd. Ers cael ei sefydlu yn y DU yn 1986, mae'r elusen wedi gwireddu dos 5,700 o ddymuniadau.
www.make-a-wish.org.uk

Ymgyrch Nychdod Cyhyrol
Prif elusen y DU sy'n rhoi sylw ar holl afiechydon y cyhyrau ac sy'n rhoi cefnogaeth i unrhyw un a effeithir gan glefyd cyhyrol - plant ac oedolion sydd â'r cyflwr, a chlinigwyr a gweithwyr proffesiynol mewn addysg, iechyd a gofal cymdeithasol.

www.muscular-dystrophy.org

National Autistic Society
Y brif elusen yn y DU i bobl ag awtistiaeth (yn cynnwys syndrom Asperger) a'u teuluoedd.
www.autism.org.uk/

NHS Direct
Ffynhonnell gwybodaeth am afiechydon a chyflyrau.
www.nhsdirect.nhs.uk

RADAR
RADAR yw mudiad ymgyrchu dros anabledd mwyaf y DU.
www.radar.org.uk

Sands
Yn cynnig cefnogaeth i unrhyw un a gafodd ei effeithio gan farwolaeth baban ac yn hyrwyddo ymchwil i leihau colli bywydau babanod.
www.uk-sands.org

Sibs
Elusen y DU ar gyfer pobl sy'n tyfu i fyny gyda brawd neu chwaer anabl. Mae'r elusen yn cefnogi brodyr a chwiorydd sydd, neu sydd wedi tyfu i fyny gyda brawd neu chwaer ag unrhyw anabledd, afiechyd cronig hirdymor, neu gyflwr sy'n cyfyngu ar fywyd.
www.sibs.org.uk

Together for Short Lives
Llais y DU i blant a phobl ifanc nad oed disgwyl iddynt gyrraedd oedolaeth a'u teuluoedd.
www.togetherforshortlives.org.uk/

Whizz-Kidz
Elusen sy'n anelu at roi symudedd i blant sy'n gorfforol anabl yn y DU.
www.whizz-kidz.org.uk