Rheoleiddio ac Ansawdd

Caiff Hope House ei reoleiddio gan y Comisiwn Ansawdd Gofal. Gellir gweld adroddiad adolygiad mwyaf diweddar Hope House ar eu gwefan yn www.cqc.org.uk Neu rydym yn barod i ddarparu copi i chi ei weld yn yr hosbis.

Caiff Tŷ Gobaith ei reoleiddio gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. Gellir gweld adroddiad adolygiad mwyaf diweddar Tŷ Gobaith ar eu gwefan yn www.hiw.org.uk Neu, rydym yn barod i ddarparu copi i chi ei weld yn yr hosbis.

Cynhelir archwiliadau mewnol o'r polisïau, gweithdrefnau ac ymarfer ar raglen dreigl. Yna gwneir ail archwiliad i asesu effaith unrhyw gynlluniau gweithredu a roddwyd yn eu lle.

Mae Hope House a Thŷ Gobaith yn cymryd rhan yn y Rhaglen Sicrhau Ansawdd Together for Short Lives ac mae staff ar bob lefel yn rhan o'r prosiect hwn.

Caiff digwyddiadau a damweiniau eu monitro'n ofalus a'u hadolygu gan Bwyllgor Llywodraethu Clinigol y mudiad. Mae gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch cadarn yn eu lle sy'n cael eu hadolygu'n rheolaidd. Mae hyn yn cynnwys Strategaeth Ddiogelu gynhwysfawr y mae pob un o'r staff yn cael hyfforddiant arni bob blwyddyn.

Mae holl aelodau'r tîm yn cael cyfle i gael at hyfforddiant perthnasol ac mae eu medrau'n cael eu hasesu fel y bo'n briodol.